PETA AVENIJA d.o.o.

Usluge

KOMPLETNA
KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENA
OBRADA PODATAKA:

Knjige ulaznih i izlaznih računa

Obračun poreza na dodanu vrijednost i poreza na potrošnju

Vođenje pomoćnih i glavnih knjiga

Izradatromjesečnih i godišnjih obračuna, poreznih prijava i prijava poreza na dobit

Obračun plaća


e- fina

e - mirovinsko

e - zdravstveno

e - porezna

Izrada budžeta

Obrade kupaca i dobavljača

Financijske analize

Prijave i odjave radnika putem interneta

Izrada M-4 obrazaca

Izrada zatjeva za kredite

Kontrola i sudjelovanje u nadzoru od strane državnih organa i revizora

Dostave obrazaca poreznim upravama

Dostava naloga za plaćanje FINA-i